ALMINDELIGE LEJEBETINGELSER .

  1. Campinghytten må kun beboes af det i aftalen anførte antal personer.
  2. I lejeperioden er lejeren ansvarlig for det lejede og er erstatningspligtig for skader forvoldt på campinghytten eller dennes inventar. Eventuelle beskadigelser skal omgående anmeldes til udlejeren med henblik på afregning herfor inden afrejsen.
  3. Udlejer påtager sig intet ansvar i forbindelse med eventuel forekomst af skadedyr (myrer, insekter, ørentviste, hvepse m.v.) i eller ved campinghytten.
  4. Udlejer påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader installationssvigt og brud, forstoppede afløb etc.). Men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.
  5. Reklamationer i øvrigt skal inden 48 timer efter indflytningen meddeles skriftligt til udlejeren.
  6. Reklamationer, der fremkommer senere (f.eks. efter afrejsen fra campinghytten) anerkendes ikke.
  7.  Annullering af lejemålet kan kun ske skriftligt og er først gældende fra den dag, den er udlejeren i hænde.

Ved annullering gælder følgende

A.    Ved annullering indtil 60 dage før lejemålets start betales intet annulleringsgebyr.

B.    Ved annullering senere end 60 dage, men tidligere end 14 dage før lejemålets start betales et annulleringsgebyr på 50%  af lejen inkl. overnatningsgebyr.

C.  Ved annullering senere end 14 dage før lejemålets start refunderes ingen del af den indbetalte leje inkl. overnatningsgebyr.

Såfremt det lykkes udlejeren at genudleje campinghytten/campingvognen, vil refusion af det indbetalte lejebeløb finde sted med fradrag af 10% af lejen, dog min. Kr. 150,00

Hvis den lejede campinghytte/campingvogn fraflyttes før lejemålet udløber, har lejeren intet krav på tilbagebetaling af nogen del af lejen. Det samme gør sig gældende, såfremt lejeren ikke når frem til lejemålets påbegyndelse.

07. Annullering af lejemålet i forbindelse med, at lejeren, dennes ægtefælle/samboende, børn, forældre eller svigerforældre rammes af lægedokumenteret alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald tilbagebetales dog det indbetalte lejebeløb med fradrag af et ekspeditionsgebyr på kr. 150,00.

08. Campingreglementet og de gældende ordensregler på de af Campingrådet godkendte campingpladser skal overholdes, idet udlejerens anvisninger i så henseende skal følges.

09. Enhver uoverensstemmelse mellem udlejer og lejer afgøres efter dansk rets almindelige regler. Spørgsmål kan alene anlægges ved retten i Rudkøbing (campingpladsens retskreds), som er vedtaget som værneting.

10. Alle beløb er incl. 25% moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelse.

Camping Reglementet er gældende på Ærøskøbing Camping