På en campingplads bor mange mennesker på et begrænset areal. De har forskellige vaner, og det er netop en del af charmen ved camping. Men det betyder også, at der nødvendigvis må gælde nogle få, enkle regler, så man undgår, at nogle campister er til gene for andre.

Her er de gældende ordensregler på de godkendte campingpladser:

Campingpas
Campingpas er obligatorisk på godkendte campingpladser i Danmark. Dit campingpas opbevares på lejrchefkontoret under opholdet og udleveres igen ved afrejsen.

Takster
Se separat opslag.

Ophold på pladsen
Lejrchefen og hans assistent(er) har ansvaret for ro og orden og er til rådighed, hvis der opstår problemer. Lejrchefens anvisninger skal altid følges. Vi beder dig vise andre campinggæster hensyn og gør opmærksom på, at støjende adfærd ikke er tilladt. I tidsrummet kl. 23-07 skal der være ro på pladsen.

Under opholdet skal al kørsel indskrænkes til det mest nødvendige, og denne nødvendige kørsel skal altid foregå i skridttempo (under 15 km/t).

Kun almindelige telte og fortelte til campingvogne må benyttes. Telthuse med faste vægge, vinduer og døre er ikke tilladt. Campingvogne skal være mobile, dvs. indregistreret til kørsel efter færdselsloven eller være forsynet med Campingrådets grønne ID-nr.

Det er efter Lejrchefens anvisning tilladt at opsætte et opbevaringstelt (ca. 3 m²).

De i handlen normalt forekomne læsejl må opstilles - privat hegning herudover af enhedspladsen er ikke tilladt.

Flagstænger, antenner o.l. må ikke opstilles, og gravning på enhedspladsen må kun finde sted efter aftale med lejrchefen.

Brug af enhver form for våben og fyrværkeri er forbudt på pladsen.

Handel på pladsen accepteres kun, hvis lejrchefens tilladelse foreligger.

Fællesfaciliteter, dvs. toiletter, vaskerum, køkken o.l., skal efterlades i samme stand, som du ønsker at forefinde dem - dvs. rene og ryddelige.

De på pladsen opstillede affaldsbeholdere skal altid benyttes.

Bilvask må kun finde sted på bilvaskepladsen eller på et andet af lejrchefen anvist sted.

Leg og boldspil

De fleste campingpladser har egen legeplads og boldbane. Hjælp dine børn med at finde de steder, hvor der må leges eller spilles bold. Boldspil må ikke finde sted mellem telte og campingvogne.

Hunde
Såfremt hunde har adgang til pladsen, skal de føres i kort line. De må ikke støje unødigt, og luftning skal finde sted uden for pladsens område eller på et nærmere anvist sted. Hav altid en plasticpose med, hvis uheldet alligevel er ude.

Afrejse
Du skal meddele lejrchefen dit afrejsetidspunkt i så god tid som muligt, især i perioder med kø.

Med mindre andet er aftalt med lejrchefen, skal din plads eller hytte være ryddet og rengjort senest kl. 12 af hensyn til nyankomne gæster. Dit campingpas udleveres, når du afregner for dit ophold ved afrejsen.

Ansvar
Campingpladsejer og lejrchef påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af campinggæsternes ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, kan gøres ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler. De fleste campinggæster er naturligvis hensynsfulde i deres optræden. Sanktioner mod de få, der ikke overholder pladsens reglement, kan være bortvisning og i grove tilfælde tillige inddragelse af campingpasset.

Natur og miljø
Langt de fleste campingpladser er beliggende midt i naturen, og vi beder dig vise hensyn og værne om både natur og miljø - begge dele er afhængig af din beskyttelse.

Sæsonpladser
For campinggæster, der med campingpladsen har indgået aftale om leje af sæsonplads, gælder mere udførlige regler for campingvognenes mobilitet, enhedspladsernes indretning og Campingrådets ID-nr.-ordning.

Reglerne er sædvanligvis indarbejdet i lejeaftalen om sæsonpladsen, men de vil ligeledes kunne udleveres ved henvendelse til lejrchefen.